Уважаеми колеги,

На заседание на УС на АПФ от 10.02.2024г бе взето решение за свикване на редовно общо събрание на асоциацията на 6 април 2024 година (събота), с начален час . Място за провеждане на общото събрание – гр. София, ул. Стара планина № 3, студио на Булфото.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността за 2023г
  2. Финансов отчет за 2023г
  3. Планиране на дейността на АПФ за 2024г
  4. Разни

При липса на кворум, събранието ще започне един час по-късно на същото място при същия дневен ред, колкото и членове да се явят, съгласно Устава на АПФ.