Уважаеми колеги,

С решение на УС на АПФ от 04.07.2023г, се насрочва Общо събрание на „Асоциация на професионалните фотографи“ на дата 16 септември 2023г с начален час 9.00 ч. Място за провеждане на Общото събрание – град София, ул. Кракра 2А, Културен дом Средец. Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността за 2022г
  2. Финансов отчет за 2022г
  3. Предстоящи проекти и инициативи на АПФ
  4. Разни

При липса на кворум, събранието ще започне един час по-късно на същото място при същия дневен ред, колкото и членове да се явят, съгласно Устава на АПФ.

С уважение,

Управителен съвет на АПФ