Библиотека

Бернска конвенция за закрила на литературни и художествени произведения

Закон за авторското право и сродните му права

Закон за културното наследство

Закон за защита на личните данни

Европейски регламент за защита на личните данни

Европейска директива за авторско право